REGULAMIN KONKURSU NA FB

REGULAMIN KONKURSU "ZŁOTY BILET NEOBUSA" organizowanego na FACEBOOKu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu „Złoty Bilet Neobusa”.

 2. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.neobus.pl

 3. Organizatorem konkursu "Złoty Bilet Neobusa" jest firma NEOBUS POLSKA Czurczak Spółka Komandytowa z siedzibą z siedzibą w Niebylcu 163, 38-114, KRS: 0000875936, zwana dalej "Organizatorem".

 4. Fundatorem nagrody jest Organizator. Jednocześnie, Organizator zobowiązuje się do odprowadzenia należnego podatku od nagrody.

 5. Administratorem danych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 7. Konkurs nie jest stworzony, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebooka.

 8. Konkurs jest prowadzony na Fanpage’u Organizatora pod adresem https://pl-pl.facebook.com/NeobusPolska/

 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, jak również rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji sprawuje Organizator.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, będących zarejestrowanymi użytkownikami serwisu Facebook.com, które zaakceptowały Regulamin Konkursu.

 2. Dostęp do konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt III ppkt 2 Regulaminu. 

 4. Akceptacja Regulaminu następuje z chwilą opublikowania komentarza konkursowego pod postem w serwisie Facebooku. Z chwilą akceptacji Regulaminu, jednocześnie następuje dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Dodatkowo Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, jak również regulaminu serwisu Facebook.

 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, iż wraz z publikacją komentarza konkursowego pod postem na serwisie Facebook wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie.

 6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego („posta konkursowego”) opublikowanego na Fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.

 2. Zadanie konkursowe polega na dodaniu przez Uczestnika pod postem konkursowym zdjęcia ze swojej podróży z Neobusem wraz z opisem swojej podróży (w formie wierszyka).

 3. Konkurs trwa od 06.12.2023r. do 23.12.2023 r.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 5. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

IV. NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest "Złoty Bilet Neobusa", tj. bilet imienny o wartości 1 000,00 zł, który upoważnia zwycięzcę do darmowych podróży na wszystkich liniach Neobusa przez cały rok, licząc od dnia 01.01.2024 r.

 2. "Złoty Bilet Neobusa" uprawnia do darmowych przejazdów wyłącznie jego właściciela, którego tożsamość jest weryfikowana przez kierowcę przed rozpoczęciem podróży. Jakakolwiek dalsza odsprzedaż biletu jest zabroniona.

 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny bądź inną nagrodę.

 4. Nagroda jest przyznawana jednej osobie, która napisze najciekawszy wiersz pod postem konkursowym.

 

V. WYBÓR ZWYCIĘZCY I ODBIÓR NAGRODY

 

 1. Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję konkursową Organizatora na podstawie kreatywności i oryginalności napisanych wierszy. Wśród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.

 2. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

 3. Publiczna informacja o wynikach konkursu i jego zwycięzcy zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego udostępnionego na serwisie społecznościowym Facebook.

 

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności gdy Uczestnik podał niepełne lub nieaktualne dane.

 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno pod kątem tekstowym, jak i graficznym);

 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

 • ingerują w mechanizm działania Konkursu;

 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody dla zwycięzcy Konkursu.

 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;

 • korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

IX. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem z dopiskiem “Konkurs ZŁOTY BILET NEOBUSA”.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2023 r. 

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.