RULES OF TRANSPORT NEOBUS POLSKA Czurczak Spółka Komandytowa

Regulamin Świadczenia usług przewozowych

wydany na podstawie upoważnienia wynikającego z treści art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.: z dnia 25.10.2017r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983)/

Przewóz Pasażerów przez NEOBUS POLSKA Czurczak Spółka Komandytowa z siedzibą w Niebylcu, Niebylec 163, 38-114, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490542, REGON 181057198, NIP 8191664145, (zwaną dalej: Przewoźnikiem) odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

§1
Warunki ogólne

 1. Umowa przewozu zostaje zawarta z chwilą nabycia przez Pasażera biletu na przejazd.
 2. Przewóz Pasażerów odbywa się w oparciu o ważny na określony dzień, godzinę i trasę bilet. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu przy wejściu do autobusu zakupiony wcześniej bilet.
 3. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.
 4. Pasażer powinien stawić się na przystanku 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
 5. W przypadku rezerwacji z przystanku Kraków Balice Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności po wylądowaniu samolotu.
 6. Na Liniach N1 i N2 możliwy jest 15 minutowy postój na stacji BP w Kunowie, o ile pozwoli na to czas przejazdu danego kursu.

§2
Przejazd osób małoletnich

 1. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą korzystać z przewozu wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej sprawującej nad nią, w granicach prawem przewidzianych, faktyczną pieczę. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat, lecz nie ukończyły lat 18, mogą korzystać ze świadczonych przez Przewoźnika usług przewozu po przedłożeniu Przewoźnikowi złożonego przez ich opiekuna prawnego lub innej osoby sprawującej nad nimi faktyczną pieczę „Oświadczenia o przewozie osoby małoletniej”, osobiście podpisanego przed przedstawicielem Przewoźnika. W przypadku braku możliwości podpisania ww. oświadczenia w sposób wskazany powyżej – po uprzednim kontakcie  z Przewoźnikiem w sposób określony w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu - opiekun prawny lub inna osoba pełnoletnia sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim, który ukończył 13 lat, lecz nie ukończył lat 18, obowiązany jest ustalić inny sposób wyrażenia zgody w sposób umożliwiający Przewoźnikowi weryfikację jej autentyczności.
 2. Odpłatność za przejazd osoby małoletniej do lat 13 wynosi 50% ceny biletu normalnego z zastrzeżeniem, iż przy udzieleniu zniżki 1 osoba pełnoletnia może mieć pod opieką 1 osobę małoletnią. W przypadku gdy pod opieką 1 osoby dorosłej podróżuje więcej niż 1 osoba małoletnia do lat 6, odpłatność za każdą kolejną osobę wynosi 100%. Odpłatność za przejazd osoby małoletniej powyżej 13 lat wynosi 100% ceny biletu.
 3. Na żądanie kierowcy Pasażer winien uprawdopodobnić stosownym dokumentem wiek osoby małoletniej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wieku ww. osoby, Pasażer jest obowiązany dopłacić różnicę do pełnej ceny biletu obowiązującej za dany przejazd.

§3
Bilety

 1. NEOBUS POLSKA Czurczak Spółka Komandytowa oraz punkty agencyjne prowadzą przedsprzedaż biletów maksymalnie na 60 dni przed planowaną podróżą. Ceny biletów sprzedawanych w punktach agencyjnych mogą być wyższe niż ceny biletów sprzedawanych bezpośrednio przez Przewoźnika. Punkty Agencyjne są uprawnione do doliczania prowizji od każdego jednostkowego biletu, niezależnie od ilości biletów zakupionych na podstawie jednego paragonu lub rachunku, przy czym za „jednostkowy bilet” uważa się każdy pojedynczy bilet sprzedany na rzecz jednego Pasażera „tam”, „z powrotem” lub „tam i z powrotem”. W przypadku sprzedaży biletu „tam i z powrotem”, pojęcie „jednostkowy bilet” dotyczy podróży w każdą stronę z osobna. Wysokość prowizji dla biletu jednostkowego nie może być wyższa niż 6 zł brutto. Prowizja, o której mowa powyżej, stanowi element ceny biletu, uwzględniany przy obliczeniu należności, o których mowa w ust. 9 § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. NEOBUS POLSKA Czurczak Spółka Komandytowa zastrzega, że ceny biletów zakupionych w systemie rezerwacji on-line w przedsprzedaży mogą być niższe od cen biletów zakupionych przez Pasażera bezpośrednio u kierowcy. Niezależnie od powyższego ceny biletów zakupionych w systemie rezerwacji on-line mogą podlegać dodatkowym promocjom, przy czym Przewoźnik zastrzega, że pula takich biletów jest ograniczona. Szczegółowe zasady i warunki promocji będą każdorazowo określane na stronie internetowej Przewoźnika oraz na funpage’u Przewoźnika na serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Firma NEOBUS POLSKA Czurczak Spółka Komandytowa z przyczyn technicznych nie sprzedaje biletów z ulgami ustawowymi w kanale internetowym, w Biurach Podróży oraz w internetowym systemie sprzedaży E-Podróżnik. Bilety takie można natomiast nabyć bezpośrednio u kierowcy oraz w kasach biletowych na Dworcach w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu.
 4. W trakcie podróży Pasażerowie proszeni są o zachowanie swojego biletu do kontroli. Pasażer powinien zachować bilet także po zakończeniu podróży na wypadek ewentualnej reklamacji.
 5. Pasażer może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć: terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia, klasy środka transportowego.
 6. Zmiany umowy przewozu dotyczącej zmiany przystanku początkowego można dokonać wyłącznie za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej pod numerem 510 038 116 lub poczty elektronicznej pod adresem kontakt@neobus.pl, podając przy tym unikatowy numer biletu oraz imię i nazwisko posiadacza biletu, najpóźniej na 2 godziny przed odjazdem autobusu z przystanku początkowego wskazanego na zakupionym bilecie. Brak takiego zgłoszenia może skutkować brakiem wolnych miejsc.
 7. Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu albo którego na podstawie z przyczyn od niego zależnych nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności, o której mowa w § 3 ust. 9 zd. 2. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.
 8. Zwrotu należności za bilet całkowicie niewykorzystany, którego zwrot zgłoszono zgodnie z ust. 7 § 3 niniejszego regulaminu dokonuje punkt agencyjny, w którym bilet został zakupiony bądź – w przypadku dokonania zgłoszenia pisemnie bądź za pomocą poczty elektronicznej – bezpośrednio Przewoźnik, w sposób wskazany przez Pasażera w zgłoszeniu żądania zwrotu. Żądając zwrotu w formie elektronicznej, Pasażer może wykorzystać „Formularz zwrotu” dostępny na stronie internetowej Przewoźnika w zakładce „Faktury i zwroty”, wypełniając pola w nim wskazane. Dokonując żądania zwrotu w innej formie, Pasażer zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, numer zwracanego biletu/ biletów, dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego (jedynie w przypadku żądania zwrotu środków na rachunek bankowy).
 9. Za niewykorzystane bilety, których zwrot zgłoszono zgodnie z ust. 7 § 3 niniejszego regulaminu zwraca się zapłaconą należność, a w przypadku częściowego niewykorzystania – różnicę między zapłaconą należnością a należnością przypadającą za faktyczny przejazd. Od zwracanych należności potrąca się 20% odstępnego. W przypadku biletów o wartości nieprzekraczającej 10 zł Przewoźnik jest uprawniony do potrącenia odstępnego w wysokości 2 zł., stanowiącej zryczałtowane koszty obsługi administracyjnej zwrotu.
 10. Bilety zakupione w systemie rezerwacji on-line są ważne tylko i wyłącznie na kurs, na który zostały zakupione. Zamiana daty, godziny odjazdu oraz przystanków: początkowego i końcowego możliwa jest jedynie za dopłatą różnicy pomiędzy ceną biletu zakupionego on-line a ceną biletu tradycyjnego, obowiązującą na danym kursie. Można je natomiast zwrócić zgodnie z §3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 11. Bilety zakupione z rabatem studenckim obejmują osoby posiadające w dniu przejazdu ważną legitymację studencką oraz mające nie więcej niż 26 lat.


§4
Płatności

 1. Przewoźnik prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem systemu Płatności.pl, który jest gwarantem bezpiecznej transakcji. Transakcja jest dokonywana w PLN. Do każdej transakcji doliczana jest opłata w wysokości 1 zł brutto.
 2. Bilet jednorazowy na przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, stosownie do treści § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485), stanowi jednocześnie fakturę VAT.

§5
Bagaż

 1. Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym autobusie.
 2. Pasażer może zabrać ze sobą do autobusu rzeczy, jak również oddać je do przewozu jako przesyłkę bagażową, z wyłączeniem przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa. W razie uzasadnionego podejrzenia, przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza przepisów prawa. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez przewoźnika.
 3. Przewoźnik nie zajmuje się odrębnym przewożeniem przesyłek oraz nie odpowiada za ewentualne przesyłki pobrane przez kierowców.
 4. Przewoźnik zobowiązuje się bezpłatnie przewieźć w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu o wadze do 20 kg na jednego Pasażera. Za dodatkowy bagaż oraz bagaż niewymiarowy może zostać pobrana dodatkowa opłata.
 5. Przewoźnik może odmówić przyjęcia jako bagażu rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające, albo przy których brak wymaganego opakowania.
 6. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
 7. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zabierania na pokład autobusu dużych sztuk bagażu mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub ich mieniu.
 8. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie przedstawić przedstawicielom Przewoźnika uszkodzony bagaż celem dokonania stosownych oględzin oraz sporządzenia odpowiedniej notatki dokumentującej rodzaj i zakres uszkodzeń bądź też, w przypadku braku obiektywnych możliwości dla dokonania powyższego, przedłożyć Przewoźnikowi wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oświadczenie wyjaśniające niedokonanie ww. oględzin.
 9. Zabrania się przewozu zwierząt za wyjątkiem psów przewodników.


§6
Odpowiedzialność linii NEOBUS POLSKA z tytułu zaginięcia bagażu

 1. Za rzeczy, które Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
 2. Przewoźnik odpowiada za przewożone przez Podróżnego rzeczy jak za przesyłkę, jeżeli Pasażer umieści je, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym.
 3. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu (przesyłki) powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie bagażu (przesyłki) powstały z przyczyn występujących po stronie podróżnego, niewywołanych winą Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.
 5. W razie utraty bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie przedstawicieli Przewoźnika.


§7
Obowiązki linii NEOBUS POLSKA

 1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, gdy Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych, a także gdy ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.
 2. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, Przewoźnik niezwłocznie powiadomi o tym Pasażerów oraz zapewni bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy). Autobusy zastępcze będą posiadały firmową tablicę za przednią szybą z informacją o trasie przejazdu autobusu.


§8
Obowiązki Pasażerów

 1. Pasażer jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.
 2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego. Osoby uciążliwe dla Pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
 3. Pasażerowie zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa przed rozpoczęciem podróży w terminie określonym w § 1 ust. 4, a także do punktualnego powrotu do środka transportu po każdym postoju w trakcie wykonywania przewozu.
 4. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich Pasażerów stosuje się następujące zasady:
  1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży NEOBUS-em. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
  2. W autobusach zabronione jest spożywanie alkoholu, jak również przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
  3. W autobusach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych.
  4. Zabronione jest przebywanie na pokładzie autobusów Pasażerów będących pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.
  5. Zabronione jest zajmowanie miejsc innym Pasażerom. 
  6. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom.


§9
Punkty Premium

 1. Pasażerowie korzystający ze sprzedaży biletów on-line poprzez system rezerwacji NEOBUS POLSKA i zalogowani do tego systemu uczestniczą w programie partnerskim PUNKTY PREMIUM. Za każdy zakupiony przejazd, Pasażer otrzymuje określoną ilość punktów premium. Punkty są naliczane w ten sposób, iż za każdy zakupiony bilet Pasażer otrzymuje 6% wydanej kwoty podczas transakcji zakupu z zaokrągleniem do pełnej liczby całkowitej. Zaokrąglenia dokonuje się poprzez obcięcie dziesiętnych i setnych części punktów. Dla przykładu: 76zł x 6% = 4,56 – naliczamy 4 pkt PREMIUM; 42,75 x 6% = 2,56 – naliczamy 5 pkt PREMIUM.
 2. Zgromadzone na swoim koncie PUNKTY PREMIUM Pasażer może wykorzystać na zakup kolejnych biletów (kolejnego biletu). Każdy zgromadzony 1 PUNKT PREMIUM jest warty 1zł. Z tym, że można wykorzystać ilość PUNKTÓW PREMIUM wyrażoną w liczbie całkowitej. Ilość punktów potrzebnych do zakupu musi być równa lub większa od ceny biletu. Dla przykładu cena biletu 61,75 zł – koszt zakupu to 62 pkt PREMIUM; 57 ZŁ – koszt zakupu to 57 pkt PREMIUM.
 3. Punkty są ważne 3 lata.


§10
Korzystanie z usługi Wi-Fi podczas wykonywania usługi przewozu

 1. Przewoźnik dokłada wszelkich starań, aby usługa darmowego internetu (Wi-Fi) w autobusach była dostępna dla każdego Pasażera korzystającego z usług Przewoźnika, jednakże ze względu na charakter ww. usługi zastrzega, że całkowity lub częściowy brak dostępu do sieci WiFi nie stanowi podstawy do reklamacji (zwrotu) biletu.
 2. Przewoźnik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
  1. czasowy brak dostępu do Usługi ani za obniżenie przepustowości łącza,
  2. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
  3. szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
  4. za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Pasażera w Internecie.
 3. Przewoźnik nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą punktu dostępowego.
 4. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
 5. Transmisja radiowa Usługi nie jest szyfrowana.
 6. Pasażer korzysta z Usługi wyłącznie na własne ryzyko.
 7. Pasażerowi nie wolno używać Usługi do następujących celów:
  1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której Pasażer nie jest uprawniony,
  2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  3. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  5. odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Przewoźnika
  6. obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.
 8. W przypadku nie przestrzegania przez Pasażera postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi, Przewoźnik ma prawo zablokować dostęp do Usługi lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.
 9. Pasażer ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości.
 10. Za skutki wynikające z korzystania z Usługi, a powstałe w związku z udostępnieniem przez Pasażera osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 11. Przewoźnik może w celu realizacji Usługi posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się na komputerze Pasażera. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Pasażerów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi. Pasażer może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi.


§11
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, reklamacje oraz pytania dotyczące zawartej umowy mogą być składane Przewoźnikowi za pośrednictwem strony internetowej (http://www.neobus.pl/ zakładka – kontakt), telefonicznie pod numerem 510 038 116, za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@neobus.pl bądź na piśmie, pod adresem NEOBUS POLSKA Czurczak Spółka Komandytowa, Niebylec 163, 38-114 Niebylec.
 2. Pod adresy wskazane w ust. 1 można kierować także wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie warunków świadczenia usług przewozowych przez Przewoźnika nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu, bądź też – pomimo dołożenia należytej staranności celem ich zredagowania w sposób jednoznaczny i zrozumiały – odnośnie treści samego Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje lub skargi rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Przewoźnika, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera. 
 4. Zgodnie z § 5b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego: „reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika;
  2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego;
  3. załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu lub dane określone przez przewoźnika, pozwalające zidentyfikować zawartą umowę przewozu;
  4. uzasadnienie reklamacji;
  5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  6. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;
  7. podpis uprawnionego lub podróżnego - w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej”.
 5. Do reklamacji mogą zostać załączone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
 6. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 7. Aktualną treść Regulaminu udostępnia się do wglądu w siedzibie Przewoźnika, w punktach agencyjnych oraz na stronie internetowej Przewoźnika pod adresem http://www.neobus.pl/.