POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wydaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, wprowadza się politykę ochrony danych osobowych. 

I.    Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: NEOBUS POLSKA Czurczak Spółka Komandytowa  z siedzibą w Niebylcu, Niebylec 163, 38-114 Niebylec wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649411, posiadająca NIP:8191664145, REGON: 18105719800000.    

II.    Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Kontakt z Inspektorem jest możliwy: korespondencyjnie na adres: Niebylec 163, 38-114 Niebylec,  przez e-mail: daneosobowe@neobus.pl

III.    Podstawa Przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych w celu realizacji umowy. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy przewozu osób bądź rzeczy dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne. 

a.    Przy dokonaniu zakupu biletu w punktach sprzedaży biletów za pośrednictwem agentów – przetwarzanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będzie niemożliwa.

b.    Przy dokonaniu zakupu biletu w systemie rezerwacji internetowej za pośrednictwem strony internetowej neobus.pl, przetwarzanie danych takich jak Imię, nazwisko, e - mail,  adres IP jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Jednocześnie w celu dokonania płatności przelewem internetowym, konieczne jest podanie nr rachunku bankowego. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy za pośrednictwem systemu rezerwacji internetowej będzie niemożliwa, a pasażer nie będzie mógł dokonać zakupu biletu za pośrednictwem systemu rezerwacji internetowej oraz dokonać płatności, a następnie nie będzie można zidentyfikować dokonanej transakcji. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych kart kredytowych/ kart płatniczych. 

c.    Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania numeru telefonu podczas zakupu biletu uniemożliwi kontakt z pasażerem w sytuacjach nieprzewidzialnych, możliwych do wystąpienia, warunkach dotyczących jego podróży, informacji o opóźnieniach, o zmianach godzin w rozkładzie jazdy, o zmianach miejsca przystanku, o pozostawionym bagażu.

2. Przetwarzanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy najmu autobusu. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy najmu pojazdu, dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne. Podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, firma, adres e-mail, nr telefonu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy. 

3. Przetwarzanie danych w oparciu o ciążące obowiązki prawne 
Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, celem wykonania prawnych obowiązków administratora danych, nałożonych w szczególności ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn., zm.), Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.) w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje.

4. Przetwarzanie danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych tj.

a.    W celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

b.    w celach zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, pracowników, innych osób przebywających na pokładach autobusów bądź w siedzibie administratora danych jak również mienia administratora danych. 

c.  w celach badania opinii jakości usług świadczonych przez Administratora Danych Osobowych oraz badania satysfakcji Klienta (udział w ankiecie). Udział w ankiecie jest nieobowiązkowy. 

5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osób, których dane dotyczą: 
Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów/ osób zainteresowanych ofertą Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o udzieloną zgodę osoby, której dane dotyczą:

a.    Imię, nazwisko, e-mail, adres IP, inne dobrowolnie podane dane w celu utworzenia i prowadzenia konta stałego klienta w systemie informatycznym, za pośrednictwem strony internetowej neobus.pl 

b.    Imię, nazwisko, e-mail, IP, dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania Użytkowników oraz w celu obsługi zgłoszeń kierowanych za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej neobus.pl

c.    Imię, nazwisko, e-mail, nr biletu, inne dane podanie przez Użytkownika w treści wiadomości – w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego żądanie zwrotu biletu, nr rachunku bankowego – w celu otrzymania zwrotu na rachunek bankowy, adres – w celu otrzymania zwrotu przekazem pocztowym. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi przesłanie utworzenie konta stałego klienta w systemie informatycznym, za pośrednictwem strony internetowej bądź powiadomienia Klienta o zmianach w rozkładzie/ opóźnieniach/ uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie.

7. Monitoring. W siedzibie administratora danych oraz na podkładach autokarów stanowiących własność administratora danych, rejestrowane są nagrania monitoringu wizyjnego. Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku Klientów, osób zainteresowanych ofertą działalności administratora bądź innych osób znajdujących się w obiekcie objętym zasięgiem monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i administratora oraz ochrony przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. 

8. Korzystanie z sieci WI-FI na pokładach autokarów administratora danych.

a. Administrator danych identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane np. adres IP użytkownika sieci WI-FI, dane lokalizacyjne, dane o urządzeniu korzystającego z sieci WI-FI. Administrator utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane. Przetwarzanie danych osobowych, dotyczy osób, które zalogowały się do sieci Wi- Fi, poprzez wpisanie loginu i hasła na swoim urządzeniu. Przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z usługi sieci bezprzewodowej Wi-Fi, udostępnionej w autokarach administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie, uniemożliwi korzystanie z usług WI-FI. 

b. W przypadku logowania do sieci za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, przetwarzane się dodatkowo Imię i nazwisko, Adres e-mail, Adres IP, nazwa użytkownika, inne dane udostępnione przez użytkownika na portalu społecznościowym w zakresie wykorzystywania narzędzi internetowych w celu  działających na zasadzie bramki dostępu do Internetu, umożliwiające uzyskanie pełnego dostępu do Internetu, poprzez aplikację, którą może pobrać Użytkownik. Udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem portalu społecznościowego dane w ww. celu mogą być przedmiotem profilowania i mogą być przekazywane do państw trzecich. 

9. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w oparciu o udzieloną zgodę osoby której dane dotyczą w celach marketingowych. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, działania te są podejmowane w oparciu o udzielone zgody osób których dane dotyczą, na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm) w celu oferowania swoich produktów i usług za pomocą połączeń telefonicznych, oraz poczty e-mail, sms, w tym przesyłania informacji handlowej. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne.

IV.    Podmioty przetwarzające dane osobowe / odbiorcy 

Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez administratora danych bądź poprzez podmioty upoważnione przez administratora danych (pracownicy i osoby współpracujące), a także podmioty przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z administratorem m.in. agenci pośredniczący w sprzedaży biletów, agencje marketingowe, firmy realizatorskie, dostawcy usług IT, firmy pośredniczące w obsłudze klienta, dostawcy usług płatniczych, podmioty świadczące pomoc prawną oraz firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe - w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w umowie, zgodnie poleceniami administratora.

V.    Środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

Administrator danych zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmioty przetwarzające wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku w rozumieniu art. 32 RODO. 

VI.     Okres przechowywania danych osobowych

1.    Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy to dane będą przechowywane do wykonania usługi i przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 

2.    Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, chyba, że zdezaktualizują się wcześniej, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. 

3.    W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

4.    Dane osobowe w postaci wizerunku, zarejestrowanych za pomocą kamer monitoringu wizyjnego są przetwarzane przez 30 dni, a następnie niszczone poprzez rejestrację bieżącą. 

VII.     Prawo do cofnięcia zgody

Osobom, których dane dotyczą, dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.

VIII.     Obowiązki informacyjne. 

1.    Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby. Administrator informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej, chyba, że nie jest możliwa jej identyfikacja. 

2.    Administrator informuje osoby o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe, poprzez umieszczenie tabliczki o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym oraz umieszczenie tabliczki o możliwości korzystania z sieci WI-FI. 

IX.     Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

X.     Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych osobom, których dane dotyczą Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.    prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b.    prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

c.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

d.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e.    prawo do przenoszenia danych osobowych.

XI.     Prawo do wniesienia sprzeciwu. 

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora Danych w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone zadanie w interesie publicznym, administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XII.    Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. 

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, administrator zaprzestanie takiego przetwarzania.

XIII.     Prawo wniesienia skargi do organu.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

XIV.     Decyzje zautomatyzowane. 

W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

XV.     Transfer do Państw Trzecich

Przekazanie danych do Państw trzecich. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowym do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.